AO POR SMART PORT AT PHUKET

            ท่าเรืออ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต ถือเป็นท่าเรือเศรษฐกิจที่มีความสำคัญในการบริการนักท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ ของจังหวัด และถือเป็นท่าเรือแรกที่ติดตั้งระบบ Passenger Control ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ขั้นตอนการจองตั๋วโดยสาร การ Check in และการ Boarding ผู้โดยสารขึ้นเรือโดยสาร โดยระบบจะทำการเก็บข้อมูลบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ตลอดจนใบหน้าของผู้โดยสารด้วยระบบ Facial Recognition เพื่อให้การเดินผ่านประตูควบคุมบุคคล Flag Gate เป็นไปด้วยความรวดเร็วและสะดวกต่อการเดินทางของผู้โดยสาร