LOXLEY SMART BUILDING

           การใช้ระบบเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยมาใช้บริหารจัดการอาคารในปัจจุบัน ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อาคารล็อกซเล่ย์สำนักงานใหญ่ ถือเป็นอีกอาคารที่มีความมั่นคงสูง ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการใช้ BYON Platform ภายใต้การพัฒนาของ LET ที่สามารถควบคุมการรักษาความปลอดภัยได้แบบ Autonomous เช่น เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น ระบบจะสั่งการไปที่ระบบดับเพลิงให้ทำงานโดยอัตโนมัติ พร้อมกับระบบประกาศเสียงอพยพ และระบบ Digital Signage นำทางอพยพ และสั่งลิฟต์ทุกตัวให้ลงไปหยุดที่ชั้น 1 พร้อมเปิดประตูออกเพื่อระงับการใช้ลิฟต์ โดยการอพยพจะบริการการอพยพแบบ Sanwich เพื่อปกกันการสูญเสียให้มากที่สุด เป็นต้น อีกทั้งเป็นการตอบโจทย์การใช้งานในยุคปัจจุบัน New Normal ซึ่งระบบประกอบด้วยระบบควบคุมการเข้าออกทั้งบุคคล และยานยนต์เข้าพื้นที่อาคาร โดยการใช้ระบบ Facial Recognition ระบบ License Plate Recognition เข้ามาวิเคราะห์ระบบประกาศเสียงอัตโนมัติ ระบบ Digital Signage ที่และจดจำข้อมูลพนักงาน และผู้มาติดต่อ ให้สามารถเข้าออกได้แบบ Touchless 100%