NIST Cybersecurity Framework

Identity (ค้นหาจุดอ่อน)

เป็น Solution ที่ช่วยให้องค์กรตะหนักถึงความเสี่ยง และช่องโหว่ที่สามารถถูกโจมตีทางไซเบอร์ได้จากภายนอกรวมถึงมีบริการทดสอบเจาะระบบจำลองการโจมตีที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง ประกอบด้วย

 • บริการสแกนช่องโหว่เครื่องแม่ข่ายจากอินเทอร์เน็ต
 • บริการสแกนช่องโหว่เว็บจากเครือข่ายภายนอก
 • บริการทดสอบเจาะระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ

Protect (ปกป้องจากภัยคุกคาม)

เป็น Solution เพื่อป้องกันการโจมตี และอาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยใช้เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ และบุคลากรในการป้องกัน ประกอบด้วย

 • ปกป้องคอมพิวเตอร์จากภัยคุกคาม พร้อมการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ
 • ปกป้องระบบเครือข่ายจากภัยคุกคามด้วยไฟร์วอลล์ขั้นสูง

Detect (เฝ้าระวังภัยคุกคาม)

Solution description เป็น Solution สำหรับการเผ้าระวัง แจ้งเตือนเมื่อเกิดภัยคุกคาม และเก็บบันทึกข้อมูลการจราจร ทางคอมพิวเตอร์ (Log) ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย

 • บริการเก็บข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ ตามพรบ.คอมพิวเตอร์ปี พ.ศ. 2560
 • บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามโดยผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง

Respond (ตอบสนองต่อภัยคุกคาม)

เป็น Solution เพิ่มเติมจากการเฝ้าระวังภัยคุกคามที่เกิดขึ้น ทั้งการตอบสนองหลังจากการตรวจจับภัยคุกคาม เหตุการณ์ด้านภัยคุกคาม หรือเหตุการณ์ต้องสงสัยว่าถูกโจมตี รวมถึงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยด้านคุกคามทางไซเบอร์ให้กับบุคลากรในองค์กร ประกอบด้วย

 • บริการแจ้งเตือนเมื่อภัยมา
 • หลักสูตรเพิ่มความตระหนักในภัยคุกคามประจำปี (Awareness Traning)
 • บริการตรวจสอบการถูกโจมตี (ในกรณีสงสัยว่าถูกโจมตี)
 • บริการค้นหาภัยคุกคามที่ฝังตัวในองค์กร

Recover (กระบวนการหลังเกิดภัยคุกคาม)

Accordion content goes here!

ปกป้ององค์กรของคุณตามมาตรฐาน NIST Framework พร้อมประกัน Cyber Security จากบริษัทประกันภัยชั้นนำของประเทศไทย

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หรือ Cyber Security เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในสมัยปัจจุบัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและความเชื่อมต่อทางดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็ว มีผลกระทบให้มีการเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต แต่พฤติกรรมดังกล่าวก็เปิดโอกาสให้กับผู้ไม่ประสงค์ดีที่จะโจมตีและนำข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลองค์กรไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ความสำคัญของ Cyber Security ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก

การปกป้องข้อมูลสำคัญ

Cyber Security ช่วยปกป้องข้อมูลสำคัญของบุคคลและองค์กร โดยรวมถึงข้อมูลการเงิน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลทางธุรกิจ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความลับขององค์กร การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลช่วยป้องกันไม่ให้มีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้าถึงและนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้เกิดความเสียหายและความเสี่ยงต่อองค์กรลดลงอย่างมาก

การป้องกันการโจมตีแบบต่าง ๆ

Cyber Security เป็นสิ่งที่จำเป็นในการป้องกันการโจมตีแบบต่างๆ เช่น การโจมตีด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์ การโจมตีด้วยมัลแวร์ การโจมตีด้วยการแฮ็กเกอร์ และการโจมตีเพื่อมุ่งหวังให้ระบบไม่สามารถทำงานได้ การมีระบบ Cyber Security ที่แข็งแกร่งช่วยป้องกันและตรวจจับการโจมตีเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความน่าเชื่อถือจากลูกค้า

การมีมาตรการ Cyber Security ที่ดีช่วยสร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้า ลูกค้าจะมีความมั่นใจในการให้ข้อมูลส่วนตัว และการทำธุรกรรมกับองค์กรของคุณ เมื่อรู้ว่ามีการปกป้องข้อมูลของพวกเขาอย่างเหมาะสม

ข้อกำหนดทางกฎหมาย

ข้อกำหนดทางกฎหมายปัจจุบันมีข้อกฎหมายหลายฉบับที่มีการบังคับใช้เกี่ยวข้องกับ Cyber Security เช่น พรบคอมพิวเตอร์ ปี 2560 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วบุคคล (PDPA) ที่มีการกำหนดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ และมีโทษทั้งทาง เพ่ง อาญา และปกครอง

LET Shield Package

LET Shield Package เป็นบริการครบวงจรด้าน Cyber Security พร้อมประกันภัยด้าน Cyber Security จากบริษัทประกันภัยชั้นนำของประเทศไทย ในอัตราค่าบริการที่เข้าถึงได้ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบหลักของ มาตรฐาน NIST Framework และยังสอดคล้องกับกฎหมายด้าน Cyber Security ในประเทศไทย Cyber Shield ประกอบด้วย 2 Package หลักคือ Package A และ Package B ที่ครอบคลุมทุกความต้องการด้าน Cyber Security ขององค์กรและสามารถปรับแต่ง Package ให้เหมาะสมกับองค์กร

Package A

฿ 20,400 Monthly
 • สแกนช่องโหว่จากอินเตอร์เน็ต (External VA Scan)
 • ● ปกป้องคอมพิวเตอร์จากการคุกคามพร้อมการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ (Manage Service-Endpoint Detection & Response) ไม่เกิน 50 เครื่อง
 • ● ปกป้องระบบเครือข่ายจากภัยคุกคามพร้อมด้วยไฟร์วอลล์ขั้นสูง พร้อมบริการแก้ไขตั้งค่า 4 ครั้งต่อปี (Manage Service-Next Generation Firewall) ไม่เกิน 50 เครื่อง
 • ● เก็บข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ (Traffic Log) ตามพรบ.คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2560 ไม่เกิน 50 เครื่อง
 • ● หลักสูตรเพิ่มความตระหนักในภัยคุกคามประจําปี (Cyber Awareness Training) ออนไลน์
Popular

Package B

฿ 49,800 Monthly
 • ● สแกนช่องโหว่จากอินเตอร์เน็ต (External VA Scan)
 • ● สแกนช่องโหว่จากเว็บภายนอก (External Web Application VA Scan) 1 เว็บ
 • ● ปกป้องคอมพิวเตอร์จากการคุกคามพร้อมการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ (Manage Service-Endpoint Detection & Response) 51-100 เครื่อง
 • ● ปกป้องระบบเครือข่ายจากภัยคุกคามพร้อมด้วยไฟร์วอลล์ขั้นสูง พร้อมบริการแก้ไขตั้งค่า 4 ครั้งต่อปี (Manage Service-Next Generation Firewall) 51-100 เครื่อง
 • ● เก็บการจราจรคอมพิวเตอร์ (Traffic Log) ตามพรบ.คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2560 51-100 เครื่อง
 • ● เฝ้าระวังภัยคุกคามโดยผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง (Security Operation Center) - ออกรายงานการคุกคามเดือนละครั้ง 51-100 เครื่อง
 • ● แจ้งเตือนเมื่อภัยมา (Incident Response) ภายในวันเดียวกัน
 • ● หลักสูตรเพิ่มความตระหนักในภัยคุกคามประจําปี (Cyber Awareness Training) ออนไลน์

   *ภายใต้ระยะเวลาสัญญา 1 ปี

คุณค่าของคุณ เงินทรัพย์และทรัพย์สินส่วนบุคคลของคุณ
จะได้รับการรักษาความปลอดภัยและคงสภาพไว้อย่างปลอดภัย