News And Events

MP1 10.12.2021

LET จับมือ สทป. สนับสนุนเทคโนโลยีความมั่นคง

          พล.อ.อ. ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) และ พล.อ.อภิชาติ นพเมือง ที่ปรึกษา บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับมอบอำนาจลงนามบริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (LET) ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านระบบความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety System) ระหว่าง สทป. และ LET เพื่อร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาบูรณาการระบบสารสนเทศฯ (System Integration Service) แบบรวมศูนย์อันจะนำไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ สำหรับภารกิจการเฝ้าระวังการป้องกัน การรับมือการก่ออาชญากรรมและภัยคุกคามต่อความปลอดภัยสาธารณะ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องราชเสนีย์พิทักษ์ ชั้น 10 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้.