ANTI-CORRUPTION POLICY

          เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (‘บริษัท’) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งได้กำหนด “จรรยาบรรณธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในการปฏิบัติงาน บริษัทจึงได้จัดทำ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันขึ้น เพื่อให้เกิดการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัท

คำนิยามของการคอร์รัปชัน

          การคอร์รัปชัน ให้หมายความถึง การติดสินบนไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการเสนอที่จะให้หรือการรับข้อเสนอ ไม่ว่าจะเป็นตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจ ต่อบุคคลใดๆ ขององค์กร หน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

นโยบาย

          บริษัทกำหนดนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เป็นธรรม โดยห้ามกรรมการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ตัวแทนที่ทำหน้าที่ในนามบริษัทกระทำการที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนเชื่อได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยจะมีการทบทวน สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขต

          บริษัทกำหนดนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เป็นธรรม โดยห้ามกรรมการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ตัวแทนที่ทำหน้าที่ในนามบริษัทกระทำการที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนเชื่อได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยจะมีการทบทวน สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน
 2. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และจะนำนโยบายนี้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคลากรของบริษัท รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ
 3. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานระบบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงกับการเกิดคอร์รัปชัน

 1. ของขวัญ ของที่ระลึก และการเลี้ยงรับรอง
  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับคู่ค้า เจ้าหนี้ หรือลูกค้าในอนาคต อาจมีความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันได้ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอาจหมายความรวมถึงการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก การรับหรือจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง ซึ่งในบางวัฒนธรรม การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีดังกล่าว ถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติ และเป็นสิ่งที่ยากในการพิจารณาว่า เป็นการให้หรือรับของขวัญหรือการคอร์รัปชัน บริษัทจึงคาดหวังว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้จะสามารถใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจว่า ของขวัญ ของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมในแต่ละวาระ เหมาะสมกับผู้รับหรือให้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายหรือการยอมรับในสังคมทั้งนี้ ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองทุกรายการจะต้องมีการลงบันทึกไว้อย่างถูกต้อง มีหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบในภายหลัง
 2. เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน
  การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
 3. การทำธุรกรรมกับภาครัฐ
  การติดต่องานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อถือต่อหน่วยงานราชการ
 4. การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง
  บริษัทสนับสนุนการใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียง ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ถือเป็นการรักษาสิทธิที่สำคัญและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย แต่อย่างไรก็ตามการสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมทางการเมืองต้องเป็นไปในนามส่วนตัว ไม่สามารถอ้างอิงเป็นตัวแทนของบริษัท

การประเมินความเสี่ยง

          ผู้บริหารจะต้องประเมินความเสี่ยงจากการให้สินบนและการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งทบทวนมาตรการการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การสื่อสาร การอบรม

          พนักงานทุกคนจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายฉบับนี้ โดยเฉพาะรูปแบบต่างๆ ของการให้สินบน ความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบน นอกจากนี้ บริษัทจะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.loxleyevolution.co.th เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าไปทบทวนได้ตลอดเวลา ซึ่งการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศของพนักงานใหม่ทุกคนของบริษัทเช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทจะสนับสนุนให้ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่าย/ให้บริการ ที่ทำธุรกรรมกับบริษัทยึดมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับบริษัท

ขั้นตอนการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน

ภายในองค์กร
 1. ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหาร
 2. ส่ง e-mail: Info_loxleyevolution@loxley.co.th
ภายในองค์กร
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.loxleyevolution.co.th

ขั้นตอนการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน

          ผู้ที่กระทำการทุจริต คอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระทำผิดตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน ผู้บริหาร ตลอดจนกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

ติดต่อเรา

บริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด
102 ถนน ณ ระนอง
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: (+66) 2348-8811
แฟ็กซ์: (+66) 2249-1692
อีเมล์: Info_loxleyevolution@loxley.co.th