BANGCHAK SMART GAS STATION

           ระบบ Digital Signage เพื่อการบริหารสื่อโฆษณาจากส่วนกลาง พร้อมการเชื่อมโยงข้อมูลการแสดงผลการรับบริการจากหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อแสดงผลร่วมกับสื่อโฆษณา จำนวน 30 สถานีบริการ รวมหัวจ่ายและจอแสดงผลจำนวนรวมทั้งสิ้น 465 จอข้างตู้หัวจ่าย และจอแสดงผลราคาน้ำมันเชื้อเพลิงบริเวณด้านหน้าสถานีจำนวน 10 สถานีบริการ