LET SIGNS MOA DTI

     เทคโนโลยีความมั่นคง – พล.อ.อ. ดร.ปรีชา ประดับมุข (ที่4จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) และ พล.อ.อภิชาติ นพเมือง (ที่4จากขวา) ที่ปรึกษา บมจ.ล็อกซเล่ย์ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจลงนาม บริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (LET)

ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านระบบความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety System) ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ บจ.ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี เพื่อร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาบูรณาการระบบสารสนเทศฯ (System Integration Service) แบบรวมศูนย์อันจะนำไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ สำหรับภารกิจการเฝ้าระวังการป้องกัน การรับมือการก่ออาชญากรรมและภัยคุกคามต่อความปลอดภัยสาธารณะ ณ ห้องราชเสนีย์พิทักษ์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้.